Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät kaupungin virkahenkilöt, valtuutetut ja kokousta seuraava yleisö,
Sastamalan kaupunki ei elä tyhjiössä, vaan kaupunkimme kehitykseen vaikuttavat maailmalaajuiset megatrendit. Nämä on talousarviossa tunnistettu hyvin. Meidän tehtävämme on miettiä, miten väestön ikääntymisestä, kaupungistumisesta, digitaalisuuden aiheuttamasta työn muutoksesta, hyvinvoinnin korostamisesta ja globaalien yhteyksien korostumisesta on löydettävissä voimavaroja ja vipuvarsia muuttovoittoisen Sastamalan vision toteutumiseen.
Visio muuttovoittoisesta Sastamalasta on pidettävä suuntimana myös lähivuosina, jotka ovat kiistatta taloudellisesti vaikeita. Strategiamittarit ovat tässä työssä erinomainen väline, joskin joissain niistä koko valtakuntaa parempi vertailukohta olisi ominaisuuksiltaan, esim. yritysrakenteeltaan samankaltaiset kunnat.
Sen sijaan pidämme valitettavana, että megatrendinäkin vahvistuvan hyvinvoinnin tavoitteenasettelu jää talousarviossa strategisten valintojen tasolla torsoksi, kun tavoitteenasettelu tapahtuu hyvinvointisuunnitelmassa ja raportointi hyvinvointikertomuksessa.
Sastamalan Vihreä valtuustoryhmä näkee talousarvion perustaksi, jonka avulla lähdetään tekemään linjauksia ja toimenpiteitä kaupungin talouden tasapainottamiseksi siten, että Sastamalan tulevaisuus on toiveikas. Talousarviossa esitetty listaus toimenpiteistä ja näkökulmista, joita tasapainotusta suunniteltaessa täytyy tarkastella, vaikuttaa kattavalta. Vihreän Sastamalan valtuustoryhmä haluaa korostaa kahta toimenpidettä,
Ensinnäkin pitkäaikaisten rakenteellisten ratkaisuiden merkitys on perustavanlaatuinen. Tämä tarkoittaa sivistyksen palvelurakenteen lisäksi kaikkia muitakin palveluita ja niiden toteuttamistapoja.
Palvelurakenneratkaisujen tulee aina perustua virkamiesvalmisteluun ja poliittiseen keskusteluun, jonka avulla arvioidaan erilaisten palveluverkkoratkaisujen vaikutukset vetovoimaan. Vihreän Sastamalan valtuustoryhmä haluaa muistuttaa, että kaupunkirakennesuunnitelma on pidettävä mukana palveluverkkoratkaisuissa ja tarvittaessa sitä on päivitettävä palveluverkon mukaan.
Toiseksi ostopalvelusopimusten kriittiseen läpikäyntiin sisältyy näkemyksemme mukaan suuria mahdollisuuksia. Palvelujen hankinnan osuus kaupungin menoista on jo samaa luokkaa kuin henkilöstökulut, joten uusilla kilpailutuksilla voidaan vaikuttaa kustannuksiin todella paljon. Erityisesti sijaituksiin liittyvissä sopimuksissa on myös mietittävä, milloin vuokratyövoiman käyttö reiluilla ehdoilla on oikeasti edullisempaa kuin työsuhteisen henkilökunnan käyttö. Ostopalvelusopimuksiin liittyy myös hankintojen vaikuttavuuden arviointi. Jokaisen hankinnan yhteydessä pitäisi miettiä, millaisia strategiaa edistäviä kriteereitä hankintaan voidaan sisällyttää.
Lisäksi olemme tehneet talousarviosta seuraavia huomioita.
Suuri osa investoinneista esitetään elinvoimainvestointeina. Kuitenkin useimmiten on kysymys perusinfran tai asukkaiden hyvinvoinnin turvaamista, kuten esim. Marttilan vesitorni tai Vareliuksen koulu. Lähinnä yrityspuisto Sykkeeseen investointi on puhdas ellinvoimainvestointi.
Vakanssilisäykset sosiaali- ja terveystoimeen sekä kirjaus liittymisestä kohti hiilineutraalia kuntaa -eli HINKU-verkostoon ja tästä verkostosta saatavan tiedon hyödyntäminen kaupungin toiminnassa ovat modernin, hyvällä megatrendiymmärryksellä toimivan kunnan tekoja.
Elävän maaseudun tavoitteet ja mittarit oli tällä kertaa niin, että ne vastaavat toisiaan.
Elinvoiman lisäämiseen toivoisimme investointien lisäksi näkemystä kaupunkimme keskustasta kevytyrittämisen hubina ja elävänä monenlaisten toimintojen sekoittuneena alueena. Toivottavasti tämä näkemys toteutuu keskustan kehittämishankkeessa.
Emme tule esittämään muutoksia, joilla olisi taloudellisia vaikutuksia. Joistain laadullisista tavoitteista tai muista tekstikohdista meillä on kysymyksiä.
Ohjenuoraksi tuleville päätöksille ja koko ensi vuodelle siteeraan Vaclav Havelia: ”Toivo ei ole varmuutta onnistumisesta vaan vakuuttuneisuutta siitä, että teoillamme on merkitystä lopputuloksesta riippumatta.”
Kiitokset kaikille viranhaltijoille, kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille hyvästä yhteistyöstä ja erinomaista joulunaikaa.