Esitys talousarvioon 2019 yhden koulupsykologin vakanssin lisäämiseksi syyslukukaudesta 2019 alkaen

Antti Lepistö

12.11.2018

Tällä hetkellä Sastamalan perusopetuksen koulupsykologimitoitus on 2,5 henkilöä. Kevään 2019 ajaksi tämä määrä täytetään oppilashuollossamme 2 vakanssilla ja yhdellä 50% toimella. Tämä puolikas toimi päättyy koulukauden lopussa kesän alussa 2019.

Näillä näkymin syksyllä 2019 psykologeja on jälleen 2, mikäli uusia määrärahoja ei oppilashuoltoon suunnata. Ilman lisäpanostusta tilanne tulee olemaan lohduttoman huono. Tuolloin koulupsykologiemme tehtävät nousisivat yli kaksinkertaisiksi oppilaskohtaisiin suosituksiin nähden. Yksikkötilanteemme suosituksiin nähden on jo nyt yli kaksinkertainen. Nytkään oppilashuoltolain vaatimus siitä, että oppilashuollon tulee tarjota asiakkaalleen koulupsykologin palvelua 7 vuorokauden sisällä, ei toteudu kuin harvoin akuuteissa tilanteissa. Jonoaika on nyt keskimäärin 3 viikkoa, joka on hahmottamattoman pitkä aika mielentervesongelmista kärsivälle lapselle ja nuorelle.

Nyt noin 30 oppilasta vuodessa joudutaan puhtaasti resurssivajeen vuoksi ohjaamaan koulupsykologin peruspalvelun kautta erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon kustannukset vuoden 2018 osalta 30:lta hoidettavalta ovat keskiarvohintoina arvioituna Sastamalalle noin 240 000 euroa. Kun yksi koulupsykologi kohtaa vuodessa keskimäärin 80 asiakasta, voidaan päätellä, että nämä 30 voitaisiin ottaa vastaan oppilashuollon piirissä, jos koulupsykologeja siellä olisi nykyisen 2,5:n tai mahdollisesti tulevan 2:n sijasta 3 kokonaista vakanssia.

Muita kustannuksia oppilashuollon resurssivajeesta syntyy pahasti ruuhkautuneen lastensuojelun piiristä sekä syrjäytymisen eri muodoista. Kyllä koulupsykologi oman painonsa soutaa!

Myös vastajulkaistussa, nuorten riskejä huonolle tulevaisuudelle kartoittavassa Suomi lasten kasvuympäristönä -seurantaraportissa todetaan syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä keinona, että lapsiperheiden taloudellisiin ja terveydellisiin ongelmiin pitäisi rohkeammin puuttua poliittisilla päätöksillä. Peruspalvelujen herkkyyttä ja oikea-aikaisuutta lapsiperheiden vaikeuksiin reagoimiseksi on parannettava.

Kolmea täyttä vakanssia pidetään oppilashuollon piirissä välttävänä tasona koulupsykologien tarpeeseen nähden, sitä pienempää määrää kestämättömän pienenä palvelun turvaamisen sekä lasten- ja nuorten mielenterveyskustannusten hillitsemisen kannalta. Kuraattorien puolella tilanne nykyään yhtä heikko.

Ehdotamme lisäystä 2019 talousarvioon yhden uuden koulupsykologin vakanssin perustamiseksi ja koulupsykologien kokonaismäärän nostamiseksi 3:een syyslukukaudesta 2019 lähtien. Talousarviolisäys on perusteltavissa kokonaiskustannusten vähentymisellä, oppilaiden mielenterveystilanteen ja hyvinvoinnin edistymisellä, syrjäytymisuhan pienenemisellä ja koulussasuoriutumisen paranemisella. Talousarviolisäys olisi vuoden 2019 osalta elokuun alusta lukien 24 300 euroa ja seuraavien vuosien osalta noin 58 300 euroa.

Lisäys voidaan rahoittaa 2019 syyslukukauden osalta sosiaali- ja terveyspalveluiden vähenevinä kustannuksina ja sen lisäksi 2020 alusta – jos näin tahdotaan – sivistystoimen sopeutuksina ja sisäisinä siirtoina.

Talousarvion sivulle 50 oppilashuoltoa koskien olisi hyvä lisätä virke: ”Koulupsykologien määrä nostetaan syyslukukaudesta 2019 lähtien 3 kokonaiseen vakanssiin oppilashuollon parantamiseksi ja muiden kustannusten vähentämiseksi.” Tuloskortin (s.51) kohtaan Hyvinvoivat työ- ja kouluyhteisöt voidaan lisätä sitovaksi tavoitetasoksi oppilashuollon pienemmät jonot, mittariksi koulupsykologin jonojen seuraaminen ja toimenpiteiksi oppilashuollon toimivuuden parantaminen syksystä 2019 lähtien.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta,

Antti Lepistö