Kuntalain 22 § kannustaa kuntia ottamaan asukkaat mukaan talouden suunnitteluun. Sen
mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan
toimintaan. Yhtenä keinona esitetään mahdollisuus osallistua kunnan talouden
suunnitteluun. Myös perustuslakimme painottaa kansalaisosallistumista elinympäristön
kehittämisessä.

Tässä kokeilemisen arvoinen mahdollisuus on osallistava budjetointi, jossa kuntalaiset
päättävät ennalta määritellyn rahasumman käytöstä. Kunta kohdistaa tiettyyn tarkoitukseen
kuten viihtyvyyteen tai hyvinvoinnin edistämiseen rahaa, jonka jälkeen kuntalaiset ideoivat ja
päättävät, mitä rahalla tehdään. Osallistava budjetointi lisää kunnan toiminnan
läpinäkyvyyttä. Kuntalaisten tietoisuus kunnan toiminnasta lisääntyy ja päätöksentekijät
saavat tarkempaa tietoa asukkaiden tarpeista.

Osallistava budjetointi edistää kuntalain hengessä demokraattista päätöksentekoa ja
yhteistä taloudenpitoa kuntatasolla. Sen kautta kuntalaiset osallistuvat päätöksentekoon
verovarojen käytöstä. Osallistavan budjetoinnin avulla palveluita voidaan järjestää
lähempänä kuntalaista, saavutettavammin ja täsmällisemmin. Samalla se on alueelliset
erityispiirteet huomioiva, taloudellisesti kestävä tapa sitouttaa kuntalaisia, edistää kunnallista
keskusteluilmapiiriä sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia ja kuntamme vetovoimaa.
Osallistava budjetointi on eri mallein käytössä ympäri maailmaa, Suomessa mm. Karvialla,
Tuusulassa, Tampereella, Pudasjärvellä, Kuopiossa ja Pieksämäellä. Malleja ovat mm.
prosenttibudjetointi, projektirahamalli, yhdistetty rahasto -malli ja talousarviomalli.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Sastamalan kaupunki ottaa osallistavan
budjetoinnin mukaan vuoden 2022 talousarvion valmisteluun.

Sastamalassa 15.3.2021

Vihreä valtuustoryhmä